Prekių pirkimo pardavimo Buteliukas.lt el. parduotuvėje taisyklės

 

1.  Bendrosios nuostatos

1.1.  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Buteliukas.lt parduotuve internete www.buteliukas.lt(toliau – „Buteliukas.lt parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Buteliukas.lt parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2.  Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Buteliukas.lt  parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Buteliukas.lt parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).

1.3.  Naudotis Buteliukas.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Buteliukas.lt parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.4.  Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Buteliukas.lt parduotuvėje.

1.5.  Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Buteliukas.lt sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. 

1.6.  Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Buteliukas.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka.

1.7.  Buteliukas.lt pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Buteliukas.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.8.  Buteliukas.lt neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.

1.9.  Atsiradus ypatingoms aplinkybėms , Buteliukas.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

2.  Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1.  Pirkėjas, norėdamas naudotis Buteliukas.lt parduotuve, privalo užsiregistruoti Buteliukas.lt parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą.

2.2.  Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

2.3.  Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti registracijos duomenis, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4.  Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami Buteliukas.lt parduotuvėje prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.

 2.5.  Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai telefonu ar el. laišku arba pakeisti prisijungimo duomenis. Buteliukas.lt nebus atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Buteliukas.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6.  Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Buteliukas.lt teisę kaupti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus asmens duomenis.

2.7.  Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.8.  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.9.  Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Buteliukas.lt ir partneriai, su kuriais bendradarbiaujame vykdant el. parduotuvės administravimą ir prekių pristatymą. Buteliukas.lt neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus aukščiau šiame punkte paminėtus Buteliukas.lt partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

2.10.  Buteliukas.lt statistiniais tikslais gali naudoti duomenis apie Pirkėjo įsigytas prekes. Tokie duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės.

2.11. Pirkėjas turi teisę bet kada, paprašyti nutraukti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

 

 3.  Prekių kainos ir apmokėjimo būdai

3.1.  Prekių kainos Buteliukas.lt parduotuvėje  nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Buteliukas.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Perkant didesnį prekių kiekį, kainos gali keistis.

3.2.  Atsiskaityti  už prekes galima vienu iš šių būdų:

3.2.1.  Apmokėjimas banko pavedimu.

3.2.2.  Apmokėjimas grynais pinigais prekių atsiėmimo metu mūsų parduotuvėje.

 

4.  Prekių komplektavimas ir pristatymas  

4.1.  Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Buteliukas.lt parduotuvės puslapyje „Pristatymas“. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, kiekio ir pristatymo termino.

4.2. Buteliukas.lt turi teisę  savo nuožiūra nustatyti minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Buteliukas.lt parduotuvėje, norėdamas, kad jas pristatytu. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma Buteliukas.lt parduotuvės skiltyje „Pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.3.  Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra pakankamo užsakytos prekės likučio, Buteliukas.lt pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.4.  Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Buteliukas.lt nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos  Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Buteliukas.lt ar jo įgaliotas asmuo prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui visų pirma įvertina ar Pirkėjas yra blaivus ir neapsvaigęs. Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad alkoholinių gėrimų pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės.

4.7.  Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui  tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo  neblaivumo ir Pirkėjas  yra ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Buteliukas.lt ar jo atstovaujančiam asmeniui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą.

 4.8.  Pirkėjui nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas  yra jaunesnis nei 20 metų amžiaus, Buteliukas.lt alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių

4.9. Kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Buteliukas.lt įgaliotas asmuo turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnameciui asmeniui, turinciam daugiau negu 20 metu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Buteliukui.lt bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

4.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių,   nurodytas neteisingas adresas, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra jaunesnis negu 20 metu, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Buteliukas.lt pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį, galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu, neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.11. Visais atvejais Buteliukas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.12  Alkoholinius gėrimus, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina Buteliukas.lt parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.

4.13. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus Buteliukas.lt el. parduotuvėje patvirtina, kad neturi licencijos verstis  prekyba alkoholiniais gėrimais.

4.14. Alkoholinius gėrimus Buteliukas.lt el. parduotuvėje galima užsakyti 24 val. per parą, bet prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. 00 min. ir ne vėliau kaip 20 val. 00 min., o sekmadieniais ne veliau kaip 15 val.. 

 4.15.  Rugsėjo 1 d.,  alkoholiniai gėrimai nepristatomi.

 

 5.  Baigiamosios nuostatos

5.1.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.